Casa unifamiliar a l’Avinguda Madrid
– Habitatge

+info
Casa unifamiliar a l’Avinguda Madrid – HabitatgeSOSTENIBILITAT ASEQUIBLE I DOMÈSTICA
El projecte de reforma i ampliació d’un petit habitatge unifamiliar a l’Avinguda Madrid a Sant Cugat del Vallès, dona peu a una reflexió sobre com incorporar sistemes d’estalvi enèrgetic de forma econòmica, didàctica, i entendible per part de l’usuari.
Demostrar que amb un presupost molt baix es posible de construir un habitatge amb tots els requeriments de confort i de prestacions energètiques. Donar un màxim de prestacions amb un mínim de recursos.

SISTEMES CONSTRUCTIUS DE FÀCIL EXECUCIÓ, que no requereixin mà d’obra especialitzada, i posibilitat d’autoconstrucció de certes parts.
L’habitatge existent molt precari ja que es tractava d’una caseta d’estiu barata, es va consolidar i es van aillar els tancaments injectant llana de roca, minimitzant per tant l’obra de paletería.
En la nova edificació afegida es construeix una capsa de maó i formigó armat arriostrada per perfils metàl.lics que a la vegada serveixen per suportar l’envigat de fusta dels forjats superiors, mentre que en pb. es construeix un forjat sanitari tradicional amb viguetes autorresistents i revoltons ceràmics. Els paviments son tarimes de fusta de pí sobre rastrells en pb. i sobre taulons en planta pis i coberta. L’acabat de la façana es construeix amb grans panells de fusta-ciment atornillats sobre rastrells, formant una façana ventilada. A la façana sud es construeix amb fusteria d’alumini standard una gran vidriera davant el mur de formigo, per formar un mur “Trombe” coma captador energètic.
Els forjats superiors, paviments, façanes posterior i lateral, i sistemes de conductes de transport d’aire calent, van ser construits per els propis usuaris.

POCS INDUSTRIALS I DE PROXIMITAT
Tota l’obra es va fer amb industrials de la comarca i més concretament de la ciutat: Sant Cugat del Vallès. Aixó va permetre que el transport i la contractació fos en gran mida a compte dels usuaris, reduint en gran mida el cost de l’obra.

REDUCCIÓ DEL TEMPS D’EXECUCIÓ per fer l’habitatge habitable.
El fet de que gran part de l’obra es construis amb sistemes en sec, i que els materials s’aconseguisin en un entorn proper, va reduir de forma significativa el temps d’execució.

HABITATGE PERFECTIBLE, la reducció del temps d’execució, va ser posible també en gran mida a que el projecte preveia la posibilitat d’incorporar millores al habitatge al llarg del temps, mentre ja era habitat, sense obres costoses.

-SISTEMES PASIUS D’ESTALVI ENERGÈTIC de fàcil funcionament i comprensió.
Es van primar els sistemes pasius, per minimitzar la repercusió econòmica inmediata, i perque el projecte va preveure la posibilitat d’incorporar-los en fases posteriors.
El mur Trombe ja preveía no només l’emisió d’aire calent per contiguitat, sino el seu transport a estances més allunyades mitjançant conductes i extractors standard adquiribles a qualsevol ferretería, així mateix preveia l’incorporació en façana de tendalls exteriors si l’arbrat plantat al seu davant era insuficient com a protecció de radiació excesiva.
Una bona ventilació natural creuada directe entre les façanes nord i sud, trampilles d’obertura manual en el mur Trombe per el pas d’aire calent i extractors standart per el seu transport, van fer posible que el propi usuari anés descobrint el funcionament energètic de l’habitatge i optimitzant-lo.

 

 

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Promotor: Privat
Constructor: COVEN 4, S.L.
Superfície: 1125 m2
Construcció: 2005
Estructura: Gerardo Rodriguez (STATIC)
Fotografies:  Santi Soto